Expertise en diensten

DIENSTEN ADVOCAAT

Het kantoor Clemens biedt een volledige waaier aan juridische diensten, met het oog op het voorkomen of oplossen van conflicten: verlenen van mondeling of schriftelijk juridisch advies; bijstand in onderhandelingen, minnelijke schikkingen of bemiddeling; bijstand en vertegenwoordiging voor de burgerlijke en strafrechtelijke rechtbank, voor de jeugdrechtbank, voor de arbitrale en tuchtinstanties; bijstand in minnelijke of gerechtelijke expertises …

Het kantoor Clemens is voornamelijk actief in alle materies die onder het burgerlijke aansprakelijkheidsrecht, het verzekeringsrecht en het jeugdrecht vallen:

Het burgerrechtelijk en strafrechtelijk aansprakelijkheidsrecht, inclusief materiële en lichamelijke schadevergoedingen:

Alle soorten ongevallen : De ongevallen kunnen bestaan uit o.a. een ongeval in het privé-leven (naar aanleiding van bv. een val, het beoefenen van een sport, een ongeval veroorzaakt door een dier, …), een medisch of therapeutisch ongeval, een verkeersongeval (auto, trein, …), een arbeidsongeval, …

Alle soorten aansprakelijkheden. De aansprakelijkheden kunnen uiteenlopend zijn: o.a. de beroepsaansprakelijkheden (van de geneesheren en paramedici, van de bouwprofessionelen, van organisatoren van events, van de journalisten, van de garagisten, van vastgoedmakelaars, …), de aansprakelijkheid voor daden van personen voor wie men moet instaan of van zaken die men onder zijn bewaring heeft, de productaansprakelijkheid, de aansprakelijkheid voor de schade die door een dier is veroorzaakt, voor de schade welke men veroorzaakt door zijn eigen daden, de aansprakelijkheid van de overheid (o.m. wegennet), …

De schade aan de roerende en onroerende goederen: waterschade, brand, ontploffing, diefstal, vrijwillige beschadiging, buurhinder, …

De materiële en lichamelijke schade: veroorzaakt door ongevallen, door eender welke vorm van agressie of geweld en door alle andere omstandigheden

Het verkeer: o.a. overtredingen van de Wegcode

Het verzekeringsrecht: B.A.-privéleven, B.A.-wagen, brand, diefstal, …

Bijzondere overeenkomsten, o.a. de contractuele aansprakelijkheid: bouwrecht, aannemingsovereenkomst, huurovereenkomst, verkoop van roerende goederen (bv. van een voertuig), leningovereenkomst (bv. van een voertuig), …

Het jeugdrecht: minderjarig slachtoffer, minderjarige in gevaar, minderjarige dader, aansprakelijkheid van de ouders voor hun kinderen, familiale B.A. – verzekering, benadeelde derden, aansprakelijkheid van centra voor plaatsing van minderjarigen en jeugdbewegingen, van scholen, …

 

DIENST BEMIDDELING

Karine Clemens is ook erkende bemiddelaarster in burgerlijke en handelszaken (gediplomeerd PMR Europe).

Bemiddeling is een alternatieve vorm van geschillenbeslechting. De bemiddeling is een vrijwillige en vertrouwelijke procedure om geschillen op te lossen, waarbij de partijen beroep doen op een onafhankelijke en onpartijdige derde, de bemiddelaar.

De bemiddeling helpt de partijen oplossingen uit te werken die met hun belangen rekening houden; de bemiddeling maakt het op die manier mogelijk om een gunstige oplossing te vinden, voor alle partijen betrokken bij een conflict.

Bemiddeling biedt aanzienlijke voordelen : vertrouwelijkheid, snelheid, doeltreffendheid, soepelheid (het is een vijwillige handelwijze). Ze is goedkoop en biedt de waarborg van een erkende bemiddelaar.

Voor meer info kunt u terecht op de site van de Federale Bemiddelingscommissie of op de site van de FOD JUSTITIE, voor de infobrochure (klik op LINKS hierboven op onze site).